Pokyny pre prepravu cestujúcich na lanovej dráhe

 1. Rešpektujte pokyny zamestnancov obsluhy lanovej dráhy a upozornenia na informačných tabuliach.
 2. K nástupišťu stanice pristupujte len vo vyhradenom koridore cez nástupné bránky.
 3. Nastupujte a vystupujte len na určených miestach v staniciach, ktoré sú označené.
 4. Cestujúci si môže vziať so sebou na sedačku príručnú batožinu, ktorá svoju hmotnosťou a rozmermi nebráni bezpečnej preprave.
 5. Po nastúpení na sedačku, sklopte bezpečnostnú zábranu sedačky.
 6. Počas prepravy na lanovke seďte na sedačke kľudne, nehojdajte sa a nevstávajte zo sedačky.
 7. Počas jazdy v trase nezdvíhajte bezpečnostnú zábranu sedačky.
 8. Bezpečnostnú zábranu sedačky zdvihnite len pred vystupovaním zo sedačky pri príchode do stanice.
 9. Po vystúpení zo sedačky opustite ihneď priestor stanice vo vyznačenom smere.
 10. Ak dôjde počas jazdy k zastaveniu chodu lanovej dráhy seďte kľudne, vyčkajte na pokračovanie jazdy alebo na pokyny zamestnancov obsluhy.
 11. Deti menšie ako 125 cm sa môžu prepravovať na sedačke len v sprievode dospelej osoby, ktorá musí byť pripravená a schopná poskytnúť sprevádzajúcim deťom zodpovedajúcu pomoc.
 12. V priestore stanice a na sedačkách je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.
 13. Cestujúci je povinný mať pri sebe platný cestovný lístok, ktorý je povinný predložiť na vyzvanie zamestnanca obsluhy lanovky ku kontrole.
 14. Preprava na lanovej dráhe je obojsmerná, t. j. smerom nahor a smerom dole.